Tulkkauspalvelun lait

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta vahvistettiin helmikuussa 2010 (19.2.2010/133). Tämän lain nojalla kuulovammaisella ja puhevammaisella on oikeus käyttää tulkkauspalvelua 180 tuntia ja kuulonäkövammaisella 360 tuntia vuodessa haluamaansa tilanteeseen. Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Lisäksi henkilön tulee pystyä ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on oltava käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

Vammaisten tulkkauspalvelulain lisäksi tulkkauspalvelua tarvitsevalla on oikeus tulkkaukseen myös muiden lakien nojalla. Muita lakeja ovat muun muassa: perusopetuslaki, hallintolaki, yhdenvertaisuuslaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.